top of page

World's 1st
Electric Dual tilt-rotor VTOL

Animation - 1691024958462.gif

VTOL Drone

Projects
AF100BI.png
  • World's first stabilized electric dual tilt rotor drone (VTOL)

  • High speed flight (Over 120km/h)

 
      Qualification

   ·  Size : 100 x 86 x 30cm [W x L x H]

   ·  Cruising Speed : 70km/h

   ·  Payload : 1.2kg

   ·  Range : 30km

   ·  Flight Time : 35min

AF100_edited.png
AF200BI.png
  • World's first stabilized electric dual tilt rotor drone (VTOL)

  • High speed flight (Over 120km/h)

      Qualification

   ·  Size : 183 x 101 x 52cm [W x L x H]

   ·  Cruising Speed : 70km/h

   ·  Payload : 5kg

   ·  Range : 40km

   ·  Flight Time : 37min

Heavy Duty Multicopter

AF160BI.png
  • Hexa-copter(High weight Delivery Drone)

      Qualification

   ·  Size : 239.2 x 239.2 x 69cm [W x L x H]

   ·  Cruising Speed : 36km/h

   ·  Payload : 20kg

   ·  Range : 6km

   ·  Hovering Time : 30min

Multicopter

AF60BI.png
  • Quad-copter

      Qualification

   ·  Size : 98x70x36 cm

      [W x L x H]

      (motor wheelbase 70cm)

   ·  Cruising Speed : 18~20km/h

   ·  Max.Speed : 36km/h

   ·  Hovering Time : 20min

AF70BI.png
  • Hexa-copter

      Qualification

   ·  Size : 104x94x36 cm

      [W x L x H]

      (motor wheelbase 70cm)

   ·  Cruising Speed : 18km/h

   ·  Max.Speed : 18km/h

   ·  Hovering Time : 18min

AF70.png

Kiosk type GCS
(Ground Control System)

드누리-BI.png

Development of Kiosk Shuttle delivery system Kisok

드누리는 키오스크에서 몇 번의 터치로 드론의 자동 비행이 이루어지는 간편하고 조종사의 편의성을 극대화하는 시스템으로 드론 보급을 확대하는데 앞장섭니다. 이를 통해 언제 어디든 거리와 지역의 제한을 넘어 가장 안전하고 빠르게 소중한 물건을 드론으로 배송해드리는 서비스를 제공합니다.

CONTACT US

Thanks for submitting!

bottom of page